เก็บไว้นำไปใช้ 10 สิ่งที่ทำให้คนจีน ร ว ยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าคนจีนนั้นเข้ามาทำมาค้ าข า ยในประเทศเราเยอะแยะมากมาย และแต่ละครอบครัวกิจการนั้นโตไวมาก ซึ่งต่างจากคนไทยเราที่อาจทำพร้อมกันแต่กลับยังไม่ร ว ยเท่า ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูแนวคิดวิ ธีใช้ชีวิตของคนจีนกันว่าเขาทำอ ย่ างไรเขาถึงร ว ยเร็ว

คนจีนได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ค้ าข า ยเก่งมาก มีตัวอ ย่ างคนจีน มากมาย ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในและนอ กประเทศ ไม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊คหม่าคือตัวอ ย่ างที่ชัดเจนสุด นอ กจากนี้ยังมีผลสำรวจ ที่น่าสนใจระบุว่า มีคนจีนกว่า 3 ล้านคน ที่มีสินท รั พ ย์เกิน 30 ล้านบ า ท ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินท รั พ ย์เกิน 50 ล้านบ า ท

โดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี ในเมืองไทยเอง ก็มีคนไทย เชื้อสายจีนที่ประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจอยู่จำนวน มาก เชื่อว่าคนไทยแท้ๆทั้งหล า ยคงคิดคล้ายกันว่า ทำไมคนเหล่านี้ ถึงได้เก่งทำธุรกิจร่ำร ว ย ที่สำคัญร ว ยแบบต่อเนื่อง ร ว ยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ในขณะที่ไทยแท้ๆอยู่บนแผ่นดินนี้มานานกว่า ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้น แต่ถ้าได้รู้เหตุผลที่แท้จริง คนไทยก็จะมี2จำพวก คือเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจ อย ากทำต ามกับอีกพวกที่รู้แล้วแต่ไม่สนใจ

1.ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ ในหล า ยๆอุตสาหกรร ม โดยมีคติว่า ทำธุรกิจต้องทำเป็นคนแรก อ ย่ าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว ความขยันในการคิด และค้นหาสินค้ ามาข า ยก่อนใครๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้ า ที่ทำให้พวกเขามั่งคั่ง และกล า ยเป็น เจ้าตลาดมากมาย

2.คนจีนรั ก ษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่ง ที่ถือเป็นเครื่องหมาย การค้ าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงาน หรือ การดำรงชีวิต การรั ก ษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ทำให้ได้รับโอกาสดีๆในชีวิต ที่นำทางพวกเขาไปสู่ความร่ำร ว ย

3.รู้จักต่อยอ ดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้ า ที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ชาวจีนไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเอง อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน อ ย่ าง CP ที่ดึงเอาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มา ลงทุนในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงวงการค้ าปลีกเมืองไทยอ ย่ างสิ้นเชิง นั่นคือหนึ่งในการต่อยอ ด และเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

4.ยึดมั่นเรื่องการค้ าข า ย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้ าข า ย หรือทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ เราจะเห็นได้ว่า เมื่อคนจีนอพยพ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ต าม มักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมา เป็นจุดเริ่มต้นของการค้ าข า ยด้วย คนจีนเชื่อว่าการค้ าข า ยคือ การลงทุนที่ดีที่สุด

5.ขยันประหยัดอ ดทนเหมือน มดงาน

ความร่ำร ว ยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจาก การมีนิสัยขยันพร้อมทำงาน และพัฒนาตัวเอง อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะประหยัดอ ดออม จึงทำให้มีเงิ น ก้อนเร็ว สำหรับเริ่มทำธุรกิจ และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอ ด ถึงแม้จะร่ำร ว ยมหาศาลแล้วก็ต าม

6.คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงิ นไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โต เพราะเขาจะสอนลูกหลานว่า เมื่อมีเ งิน อ ย่ าไปใช้ฟุ่มเฟือย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ ขย ายธุรกิจด้วย การขย ายธุรกิจแบบจีน ใช่จะโตแบบพรวดพราด แต่เขาจะค่อยๆขย าย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม บางทีหากไม่แน่ใจเขาก็จะยังไม่ลงทุนขย าย

7.คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ยง

เราจะเห็นว่า คนจีนที่เป็นนักธุรกิจ ไม่ได้เอาเงิ นไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจายความเสี่ยง ไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่นอสังหาริมท รั พ ย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุน หรือขย ายกิจการในต่างประเทศ หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลัก ก็ยังมีรายได้จากทางอื่นอยู่

8.ไม่จำเป็นอ ย่ ามีหนี้สูญ

เราจะเห็นต ามร้านค้ าปลีก ที่มักมีภาพล้อเลียน ระหว่างพ่อค้ าเงิ นสด กับพ่อค้ าเงิ นเชื่อ เหมือนคำแบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่า จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวง นั่นคือลักษณะของการค้ าแบบจีน ที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงิ นสด ไม่ใช่เงิ นเชื่อหรือเงิ นผ่อน คนจีนเชื่อว่าการเป็นหนี้ ทำให้เ สี ยเวลาในการทำธุรกิจ มากกว่าเดิม และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

9.ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีน มักขย า ยกิจการตัวเองไปทีละนิดละหน่อย ไม่เน้นเร่งรัดรวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิ ดพลาด อีกทั้งการข ย ายที่รวดเร็วเกินไป อาจเป็นการทำให้เ งินทุนไป จมอยู่กับที่แบบไม่งอ กเงย คล้ายกับเป็นการทำล า ยตัวเองมากกว่า ที่จะเรียกว่าเติบโต

10.เ ท ค นิ คซื้ อเมื่ออิ่มข า ยเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่ มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้ า คือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม แบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ เราจะเห็นว่า คนจีน มักคิดโน่น ทำนี่ออ กมาข า ย ซึ่งในช่วงแรกๆอาจข า ยไม่ได้เลย แต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหา เพราะเขาถือว่า อะไรที่เริ่มต้น มักย ากเสมอ

คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัย แวดล้อมว่าธุรกิจไหน ควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำร ว ย คือคิดแล้วทำ ทำอ ย่ างตั้งใจขย ายธุรกิจอ ย่ างเป็นระบบ คนไทยหล า ยคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดี แต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำ ด้วยความกลัวต่างๆนานา เช่น กลัวข า ดทุน กลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นหนี้ ซึ่งความกลัวนี้ทำให้เราไม่กล้า ที่จะก้าวออ กจากโลกแคบๆ ที่เราอยู่ คนร ว ยคือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหาร จัดการก็ยิ่งทำ ให้ร ว ยเร็วร ว ยทนร ว ยนาน

ที่มา ThaiSMEsCenter  kapook999

Related posts