มนุษย์เ งิ นเดือนเก็บเ งิ นแสนได้ง่ายๆด้วย 6 วิ ธี

หล า ยคนอาจจะมองว่ามนุษย์เ งิ นเดือนนั้นเก็บเ งิ นไม่ค่อยได้ ทั้งด้วยเ งิ นเดือนที่ได้บวกกับค่าใช้จ่ายที่สูงจึงทำให้ไม่ค่อยมีเ งิ นเก็บกัน แต่จริงๆแล้วมนุษย์เ งิ นเดือนสามารถเก็บเ งิ นแสนได้เหมือนคนที่ทำงานอื่นได้ วันนี้เราเลยมีวิ ธีการเก็บเ งิ น มาให้ได้เลือ กลองไปทำกันดูชอบวิ ธีไหนก็ลองนำไปใช้กันได้เลย

1. ตัดเ งิ นเดือนอัตโนมัติเข้าบัญชีเพื่อ การออม

วิ ธีนี้อาจจะเหมาะที่สุดสำหรับ คนที่หักห้ามใจตัวเองย าก เพราะเหมือนการหักดิบไปในตัว และยังเป็นวิ ธีที่ง่ายและสะดวกสบายมากสำหรับมนุษย์เ งิ นเดือน ในยุคปัจจุบัน โดยการตั้งระบบตัดเ งิ นอัตโนมัติเมื่อมีเ งิ นเดือนเข้า ให้ โ อ น ไปยังบัญชีเพื่อ การออมของเรา

ซึ่งแ น ะนำให้เป็นบัญชี แบบฝากประจำ สำหรับคนที่อย ากเก็บเ งิ นแสนภายใน 1 ปี เ งิ นขั้นต่ำควรอยู่ที่ราวๆ 8,300 บ า ทต่อเดือน เพราะเมื่อร่วมกับดอ กเบี้ย ของบัญชีฝากประจำแล้ว เราก็จะได้เ งิ นครบแสนเมื่อถึงสิ้นปีแน่นอน แต่สำหรับใครที่มีแผนออมเ งิ นระยะย าวกว่านั้น ก็อาจเลือ กกำหนดขั้นต่ำที่น้อยกว่านั้น ที่แ น ะนำคือประมาณ 30เปอร์เซน ของร า ยได้

2. วางแผนค่า อ า ห า ร การกิน

ค่า อ า ห า ร เป็นส่วนหนึ่งของร า ยจ่าย คงที่ในแต่ละเดือน และมักจะเป็นร า ยจ่ายก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตประจำวัน ถ้าลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ได้ก็จะทำให้ออมเ งิ นได้มากขึ้น โดยมีอยู่สองวิ ธี คือทำ อ า ห า ร เอง เพราะวัตถุดิบแต่ละอ ย่ าง สามารถนำมาแบ่งทำ อ า ห า ร ได้หล า ยมื้อ

ทำให้มีร า ยจ่ายถูกกว่าการซื้ อ อ า ห า ร ต ามร้านค้าหรือต ามห้างสรรพสินค้า แถมยังสามารถเลือ กเมนูได้เอง รู้ว่าปรุงรสด้วยอะไรไปบ้างล้างวัตถุดิบได้สะอาดแค่ไหน ทำให้มี สุ ข ภ า พ ดีกว่าซื้ อแต่ อ า ห า ร ต ามร้านค้า แ ช ร์ กับข้าวกับเพื่อนร่วมงาน ถ้าสามารถสั่งกับข้าวมา แ ช ร์ กันได้ ก็จะได้กิน อ า ห า ร ที่หลากหล า ย เปลี่ยนบรรย ากาศ และประหยัดเ งิ นอีกด้วย

3. ลงทุนในกองทุนรวม

นอ กจากวางแผนการออมและทำอาชีพเสริม เพื่อหาเ งิ นเพิ่มแล้ว การให้เ งิ นทำงานก็เป็นอีกวิ ธีที่ดีในการเก็บเ งิ น โดยนำเ งิ นไปลงทุน เช่น ซื้ อ กองทุนรวม โดยก่อนซื้ อควรศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายของกองทุนจน มั่นใจว่าเหมาะกับเรา โดยกองทุนที่ เ สี่ ย ง มาก ก็ยิ่งผลตอบแทน มากและกองทุนบางประเภทเช่น RMF หรือ SSF ยังสามารถนำเ งิ นไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

4. เ ค ล็ ด ลั บออมเ งิ น 52 สัปดาห์

ถ้าอย ากท้าทายตัวเอง แบบสนุกๆ และไม่ยุ่งย ากกับการจดบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย วิ ธีนี้เป็นไอเดียจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต้องเริ่มเก็บเ งิ นในสัปดาห์แรก 100 บ า ท สัปดาห์ต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อยๆ ทีละ 100 บ า ท คือสัปดาห์ที่ 2 ออม 200 บ า ท สัปดาห์ที่ 3 ออม 300 บ า ท ถ้าสามารถเก็บเ งิ นต ามวิ ธีนี้ได้ทั้งหมด 52 สัปดาห์ ก็จะมีเ งิ นเก็บ 137,800 บ า ทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าสามารถเก็บเ งิ นแสนได้ใน 1 ปีเลย

5. สำรวจตัวเองโดยแบ่งประเภทร า ยจ่ายแล้วกำหนดเป้าหมายการออม

หล า ยคน อาจมองข้ามนิสัยการใช้จ่ายของตนเองไป คิดว่าถ้า เก็บออมเ งิ นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ถึงเป้าหมายเอง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เรามักเจออุปสรรคระหว่างการออม เป็นกิเลสของเราเอง เพราะเมื่อเจอของที่อย ากได้ โดยเฉพาะของชิ้นเล็กชิ้นน้อย

เราก็จะซื้ ออยู่เรื่อยๆ เพราะเห็นว่าร า ค าไม่มาก แต่รวมๆ แล้วก็ทำให้เ งิ นห า ยไปมากทีเดียว ดังนั้นเราจึงต้องรู้ทันนิสัยการใช้เ งิ นของตนเอง ว่าหมดเ งิ นฟุ่มเฟือยไปกับเรื่องอะไร เช่น ของจุกจิก เครื่องสำอางและเสื้อผ้าที่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นขน มขบเคี้ยว เครื่องดื่มอ ย่ างชาน มไข่มุก เป็นต้น แล้วแก้นิสัยนั้น ในส่วนของร า ยจ่ายประจำเดือน จะแบ่งออ กเป็น 2 ประเภท คือ

1 ร า ยจ่ายคงที่ คือ ร า ยจ่ายที่จ่ายเป็นประจำทุกเดือนและสามารถคำนวณหรือประมาณร า ยจ่ายล่วงหน้าได้ เช่น ค่า อ า ห า ร ค่าเดินทาง ค่าผ่อนรถยนต์ เป็นต้น

2 ร า ยจ่ายผันแปร คือ ร า ยจ่ายที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถคำนวณได้ เช่น ค่างานเลี้ยง ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล รวมไปถึงการใช้เ งิ นไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือย ซึ่งตรงนี้อาจหมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขในแต่ละเดือน เราสามารถปรับให้เป็นร า ยจ่ายคงที่เพื่อจำกัดการใช้จ่ายเ งิ นเพื่อซื้ อความสุขให้ตนเองได้

เมื่อเราสำรวจการใช้เ งิ นของตนเอง และแยกประเภท ออ กมาเป็นร า ยการต่างๆ แล้ว เราก็จะสามารถบริหารจัดการการใช้เ งิ นได้ดีขึ้น ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออ ก และการตั้งเป้าหมายจะทำให้เราไม่รู้สึกหมดกำลังใจระหว่างการออมเ งิ น

6. หาอาชีพเสริม

ถ้ามีภาระทางการเ งิ น มาก จนไม่สามารถออมได้ต ามเป้าหมาย อีกทางเลือ กหนึ่งสำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนคือ การหาอาชีพเสริม โดยควรเป็นงานที่ใช้เวลาไม่มาก สามารถทำได้เวลาว่างได้ เช่น ข า ยของออนไลน์ ก็เป็นทางเลือ กที่ดีสำหรับยุคปัจจุบัน หรือถ้ามีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็สามารถเขียนบล็อ ก ทำแชแนลยูทูปเพื่อเผยแพร่ความรู้ของตนเอง ยิ่งถ้ามีสกิลการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน สามารถเอนเตอร์เทนคน อ่ า น และคนดูได้ บ ล็ อ ก หรือ ยู ทู ป ก็จะมียอ ดคนดูและคนติดต ามมาก สร้างโอกาสที่จะมีสปอนเซอร์มาสนับสนุน ทำให้ได้เ งิ นเพิ่มไม่ย าก

วิ ธีการออมเ งิ นสำหรับมนุษยเ งิ นเดือนทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นแนวทางที่ถ้าปฏิบัติต ามอ ย่ างครบถ้วน จะทำให้เก็บเ งิ นแสนได้ไม่ย าก แต่อ ย่ างไรก็ต าม ควรปรับให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต ของตนเอง เพื่อไม่ให้การออมเ งิ นสร้างความลำบากให้กับเราจนเกินไป

ที่มา f i n a n c e-r u m o u r  yindeeyindee

Related posts