ข้ อคิดเรื่องเ งิ น 10 ข้ อ การเดินออ กจากความจน

ถ้าพูดถึงเรื่องความจน ไม่มีใครอย ากจะเกิดมาจนแต่เราก็ไสามารถจะเลือ กเกิดได้ ฉนั้นวันนี้เราเลยมีข้ อคิดดีๆที่จะทำให้เรานั้นเดินออ กมาจากความจนสู่ชีวิตที่ดีและร่ำร ว ยขึ้น จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1. อ ย่ าคิดทำงานไปวันๆ ไม่คิดพัฒนาตน

คนอย ากร ว ยหล า ยคนเปลี่ยนงาน ต้องการได้เ งิ น ที่ดี ส่วนคนร ว ยรู้ ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เ งิ นแต่มันคือชีวิตคือ การพัฒนาทักษะมากกว่า ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ กล า ยเป็นคน รว ย เราควรทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะจะดีกว่าและคนร ว ยไม่ได้ร ว ยเ พ ร า ะมีร า ยได้เยอะ แต่ทักษะของเขาสำคัญไม่แพ้กัน

2. เลือ กเป็น มิตร ให้ถูกคน

คนร ว ยมักคบกับคนร ว ยนั่น ก็จริงพวกเขาเชื่อว่าเมื่อพวกเขาอยู่ในกลุ่ม คนที่ประสบความสำเร็จจะสามารถเรียนรู้อะไรได้มากกว่าแล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขา แต่ว่าคนอย ากร ว ย ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณอย ากหาร า ยได้เพิ่มไปเที่ยวกับคนที่มีร า ยได้สูงๆ ดูสิ จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับเขาได้ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย ก็ต้องคิด แบบคนร ว ย คุณว่าจริงไหม

3. สะสมเ งิ น ทอง ไม่สะสมสิ่งของ

คนอย ากร ว ยหล า ย คนสะสม บ้าน รถ คนร ว ยพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่ สิ่งเหล่านี้แต่เป็นเ งิ น ยิ่งคุณซื้ อของมากแค่ไหน เ งิ นของคุณก็จะห า ยไปมากขึ้น จงหยุดซื้ อของและให้ความสำคัญ กับการประหยัดจะดีกว่า อาทิ การออม การล งทุ น

4. เน้นหา มากกว่าเก็บ

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญก็จริง หล า ยคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการล งทุ นก็เพียงพอแต่เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้เราต้องหาร า ยได้ให้มากขึ้นคนร ว ยเข้าใจสิ่งนี้ดีและสร้างหนทางให้ ตัวเองหาร า ยได้เพิ่ม ไม่ใช่แค่การเก็บหรือล งทุ นเท่านั้นนะ ยังมีอีกมากมายที่เพิ่มร า ยได้ให้ตัวเองได้

5. อ ย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันไดเอง

การทำงานเพื่อ เลื่อน ตำแหน่ง คนเราเชื่อว่าจะได้มีร า ยได้มากขึ้นไง แต่เดี๋ยวก่อนนะ เหล่าคนร ว ยนั้นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจไงซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของตำแหน่ง ต่างๆ พวกเขาเป็นเจ้าของ บันไดที่เหล่าคนอย ากร ว ย ทำงานจนหัวหมุนอยู่ทุกวันคนร ว ยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคน มาทำงาน ช่วยสร้างร า ยได้ให้เขาแค่นั้น

6. ศั ต รู ของการล งทุ น คือ

คนร ว ยกับคนอย ากร ว ย ต่างกันคือคนอย ากร ว ยใช้เ งิ นต ามใจตัวเอง ส่วนคนร ว ยจะใช้เ งิ นเ พ ร า ะเหตุผลและการล งทุ น มันเป็นการควบคุมอารมณ์ ของตนเอง ให้เราซื้ อของแพง ข า ยถูก และอารมณ์ก็ทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้เช่นกัน เราจึงควรทิ้งอารมณ์ไป ใช้เ งิ นด้วยเหตุผลจะดีกว่า

7. ตั้งเป้าห ม า ยให้ใหญ่กว่าเดิม

คนอย ากร ว ยก็มีเป้าห ม า ยอยู่หรอ กนะ แค่ขนาดของเป้าห ม า ยทำให้คนร ว ยและคนอย ากร ว ยนั้นต่างกันคนอย ากร ว ยสร้างเป้าห ม า ยที่ปลอ ดภั ย ง่าย สะดวก ส่วนคนร ว ย จะสร้างเป้าห ม า ยจาก ความตั้งใจที่มีเป็นไปได้ย ากแต่ก็ตั้งเป้าห ม า ยไว้ก่อนพวกจะเขาเรียนรู้ เพื่อที่จะบรรลุเป้าห ม า ยที่คิดไว้เมื่อคุณตั้งเป้าห ม า ยแล้ว จงถามตัวเองว่าเป้าห ม า ยยังใหญ่กว่านี้ ได้หรือไม่ว่าคุณทำได้ แค่นี้หรือแต่เราคิดว่า คุณทำได้มากกว่านี้ ลงมือทำมันเถิด เ พ ร า ะไม่อ ย่ างนั้น จะเป็นแค่การเพ้อฝันนะ

8. สร้างหนทางร ว ย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็น เ พ ร า ะมันจะทำให้ถึงฝันได้ แต่ปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ทำให้ คุณร ว ย ได้เลยนะ คุณไม่สามารถ ร ว ยได้ แค่ตัวคนเดียวคุณต้องอาศัย การกระจายงานการจ้างมาทำงาน ไปจนถึงการล งทุ น กระจายงานได้มาก ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญๆ มากขึ้นไง

9. ออ กไปหาความลำบาก เพื่อหาประสบการณ์ให้ชีวิต

ข้ อนี้ คงย ากเ พ ร า ะใครหล า ยๆ คนต่างก็ชอบความสบายจะมีใครบ้าง มีเ งิ นแล้วไม่ใช้ง่ายๆ เลยที่คนอย ากร ว ยชอบทำงานสบาย ๆ ก็เ พ ร า ะ ‘ปลอ ดภั ย’ และหล า ยคนคิดว่า การทำงานสบาย มันเป็นเรื่องที่มีความสุขมาก

และได้เ งิ น ที่จริงคนร ว ยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานนะมันคือความสุขที่แท้จริง และการได้ทำสิ่งใหม่ ๆมีความ เ สี่ ย ง นั้น จะช่วยให้เรามีประสบการณ์และสร้างความร่ำร ว ยออ กจากโซน ของตัวเองบ้าง มองหาทุกความเป็นไปผิ ดหวังก็คือประสบการณ์เ พ ร า ะถ้าคุณไม่เคยล้มเหลว แสดงว่า คุณยังไม่ได้พย าย าม อ ย่ างมากพอ

10. หาร า ยได้เพิ่ม คุมร า ยจ่าย

หากคุณมีร า ยได้ปีละ ล้านบาท คุณจะใช้ทำอะไร คนร ว ยหล า ยๆ คนเขาไม่นิยมใช้เ งิ น ไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าหรอ กแต่จะนำไปล งทุ นใน สินท รั พ ย์ ที่จะช่วยเพิ่มร า ยแก่ตัวเองและคุ มร า ยจ่าย

ให้ต่ำกว่าร า ยได้แล้วหล า ยคนเลือ กใช้รถเก่า ไม่ซื้ อของใหม่ถึงจะมีเ งิ นซื้ อได้ก็ไม่ซื้ อ การที่เรามีร า ยได้เพิ่ม แต่ร า ยจ่ายเพิ่มต าม แบบนี้ ถั งแต ก นะรู้ว่าบันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมากบางขั้นก็เหมือน แค่ทางต่างระดับเท่านั้น สำคัญเลยอย ากเป็นคนร ว ย ก็จงคิดแบบคนร ว ยปฏิบัติเหมือนๆ ที่คนร ว ยทำนั่นแหละ

ที่มา a o m m o n e y  fahhsai

Related posts