บางครั้งการเก็บเ งิ นย าก ไม่ใช่การได้เ งิ นเดือนน้อยแค่เพียงอ ย่ างเดียว

บางครั้งการที่คนเราเก็บเ งิ นไม่อยู่หรือทำให้เก็บเ งิ นไม่ได้ อาจจะไม่ใช่แค่ได้รับเ งิ นเดือนน้อย แต่บางคนได้เ งิ นเดือนสูงก็ยังไม่มีเก็บอยู่ดี ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้คนเราส่วน มากนั้นเก็บเ งิ นไม่ได้

1. การใช้เ งิ นเก่งจนเกิดเป็น ความเคยชิน มีเ งิ นเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

2. ข า ดระเบียบวินัยในชีวิต

ข า ดระเบียบวินัย ในการใช้เ งิ น หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ย ากจะแก้ไข และส่งผลให้ออมเ งิ นไม่ได้เลย มีเ งิ นเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

3. ไม่รู้จักแบ่งเ งิ น ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นร า ยจ่ายส่วนตัวเ งิ น เก็บเ งิ นลงทุน เ งิ นไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเ งิ นและมีวินัยการเ งิ น

4. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรือ อยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเ งิ น ฟุ่มเฟือยทำให้ย ากในการออม เพราะจะมีเหตุให้ใช้เ งิ นต ามความอย ากหรือ กิ เล ส หรือต ามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อ การเข้าสังคม

5. กลัวเ งิ นไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเ งิ น

ร า ยได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ ถึงร า ยจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอ ย่ างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เ งิ นวันละ 200 บ า ทแต่ในความเป็นจริง ร า ยจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้ร า ยจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเ งิ นออม

6. ข า ดการวางแผน

การเ งิ น เ งิ นเป็นสิ่งสำคัญ ต่อ การดำรงชีพของคนเรา การวางแผนเพื่อให้มีเ งิ น ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ หรือแก่ชราเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผน และทำต ามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเ งิ นในบั้นปล า ย

7. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ป ร ะ จำ เ ดื อ น

จึงไม่รู้ว่า มีร า ยจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใดจ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็นก็ย าก ในการตรวจสอบ

8. ไม่รู้ร า ยจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเอง ว่าเท่านั้นเท่านี้ ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ ร า ยจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเ งิ นจะไม่พอใช้แต่หากรู้ร า ยจ่าย ที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเ งิ นเก็บ เป็นเ งิ นออมได้

9. ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่ ว ยุ ให้ใช้เ งิ น มากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเ สี ยเ งิ นกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่ หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆเสื้อผ้า เครื่องดื่ม อาห าร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีร า ยจ่ายต ามมาไม่น้อย

10. ความประม าทคิดว่ายังหาเ งิ นได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่ง ของตัวเองแต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ต าม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่ อ ม ความนิยมวิธีหาเ งิ นในปัจจุบัน จึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคต ทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเ งิ น ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

11. มีห นี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิ ดชอบ ทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหล า ยคน การออมเ งิ น จึงเป็นเรื่องย ากการแก้ไขปัญหานี้ต้องพย าย ามสอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิธีหาเ งิ นบริหารเ งิ นอ ย่ าทำหน้าที่ให้เ งิ นใช้เพียงอ ย่ างเดียว เพราะคนเหล่านั้น ก็จะไม่รู้วิธีการหาเ งิ น ซึ่งก็จะกล า ยเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเ งิ นเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

12. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเ งิ น

บางคนนั้นเมื่อมีเ งิ น ก็จะข า ดสติในการควบคุมตัวเอง และใช้เ งิ นหมดในเวลาไม่นาน เ งิ นเดือนออ กได้ไม่กี่วันก็ใช้เ งิ นเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งข า ดสติใช้เ งิ นไม่คิดกว่าจะรู้ตัว เ งิ นก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อ ย่ างนี้ทุกเดือน

13. ใช้เ งิ นไม่เป็น

การใช้เ งิ น การบริหารเ งิ น เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่า การหาเ งิ นไม่เช่นนั้น เ งิ นที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

14. เริ่มออมเ งิ นช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย ามเกษียณบางขุน ใช้เ งิ นเก่งกว่าจะเริ่มคิดได้ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอ ย่ าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเ งิ น เช่น การ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเ งิ น อ ย่ างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

15. ข า ดการวางแผนเรื่องการซื้ อข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอ ย่ าง มีร า ค าสูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอ ย่ าง แม้จะมีร า ค าสูงแต่ไม่มีความทนทาน อ ย่ างรถยนต์ย างรุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้เ สี ยเ งิ นอยู่บ่อยๆหรือ การซื้ อสินค้าจำนวน มาก จะมีร า ค าที่ถูกกว่าช่วยประหยัดเ งิ น เรื่องการซื้ อสินค้า หากรู้จักวางแผน ก็จะมีเ งิ นเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเ งิ นออมได้

16. สร้างห นี้ตลอ ดเวลา

บางคนเปลี่ยน ของใช้บ่อยมาก ต ามเพื่อนต ามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการซื้ อท รั พ ย์สิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงซื้ อแล้วต้องใช้ให้คุ้มอ ย่ าซื้ อบ่อยเพราะจะทำให้เ งิ นหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเ งิ นออม

17. การใช้จ่ายเ งิ นกับสิ่งที่ทำให้ข า ดสติในการควบคุมตัวเอง

อ ย่ างสิ่งของ มึ น เ ม า หรือ อาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเ งิ นไปบำเรอคนรักอ ย่ างข า ดสติ บางคนให้จนหมดตัวแล้วก็โดนทิ้ง

18. หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่า คนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเองแต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคน มีครอบครัว การเจ็ บป่ วย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่า รั ก ษ า หลักล้านบ า ทต ามมาไม่เพียงไม่มีเ งิ นออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือ ดร้อนต ามไปด้วย

19. ข า ดความรู้ เรื่องการออมเ งิ น

และไม่เคยคิด ที่จะศึกษาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้ว เรื่องการออมเ งิ น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีร า ยได้เข้ามา การออมเ งิ นอ ย่ างถูกวิธี เป็นวิธีที่ช่วยให้มีเ งิ นเพิ่มมากขึ้น มีร า ยได้เพิ่มขึ้น อ ย่ างการซื้ อสลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ดอ กเบี้ย เป็นเ งิ นที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นร า ยได้อีกทางหนึ่งทุกปี

20. ข า ดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสด ไม่มีภาระ ต้องรับผิ ดชอบ การออมเ งิ นดูจะเป็นเรื่องย ากมากจริงๆ ต่างจากคน มีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิ ดชอบ ดังนั้น อาจจะต้องสร้างห นี้เพื่อให้มีภาระแต่ก็ควรเป็นห นี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอ ย่ างการซื้ อบ้านซื้ อที่ดิน ซึ่งร า ค าปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการออมเ งิ นไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จ

หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเ งิ นการเอาแต่ใจตัวเองต ามความอย ากได้อย ากซื้ อและไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเ งิ น ผู้เขียนเคยมีร า ยรับค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เคยศึกษาเรื่องการบริหารเ งิ นเลยศึกษา แต่เรื่องการใช้เ งิ น การผลาญเ งิ นอ ย่ างเดียว

สุดท้าย ไม่มีเ งิ นออม ไม่มีเ งิ นเก็บในบั้นปล า ย จึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย ากเพราะต ามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเ สี ยผู้เ สี ยคน เละเทะสำหรับใคร ที่มีร า ยได้ มีเ งิ นเดือน เมื่อมีเ งิ นเข้ามาจงคิดหรือศึกษาในเรื่อง การบริหารเ งิ น เพราะการบริหารเ งิ นอ ย่ างถูกวิธี นั้นเป็นการทำให้เกิดร า ยได้

อีกทางหนึ่งนอ กเหนือจาก ร า ยได้หลัก จากการทำงานแ ละมีแนวโน้มที่จะเป็นร า ยได้ ที่มีความมั่นคงแทนเ งิ นเดือน บางคนเน้นซื้ อสลากหรือเล่นหุ้นซื้ อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จน มีผลตอบแทน เป็นดอ กเบี้ยหรือเ งิ นปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้มีร า ยรับหล า ยทาง ทั้งจากงานประจำ และจากดอ กเบี้ยของเ งิ นฝากชีวิตมีความมั่นคงทางการเ งิ น มากขึ้น มากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ที่มา s i a m e b o o k  yindeeyindee

Related posts