5 วิ ธีสอนลูกให้เป็นคนดี โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

พ่อแม่ทุกคนแน่นอนว่าหวังอย ากเห็นลูกนั้นเติบโตมาอ ย่ างมีคุณภาพ อยู่ในสังคมได้อ ย่ างดี เอาตัวรอ ดได้ จึงพย าย ามหาวิ ธีที่จะนำมาสอนลูกๆ วันนี้เราจึงมีวิ ธีสอนลูกมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

การเลี้ยงลูกให้เติบโต เป็นคนดีนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เ พ ร า ะเ ด็ กที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต มีความรับผิ ดชอบ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เข้าสังคมได้ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ต้องได้รับการดูแลเชิงบวกตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งด้านร่า งกา ย จิตใจและได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีจากครอบครัวเป็นหลักที่สำคัญ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอ ย่ างที่ดีของลูก แต่จะมีวิ ธีอ ย่ างไรให้ง่ายขึ้นในการสอนลูก เรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน H a r v a r d A c e d e m y มาบอ กต่อ กันค่ะ คุณพ่อคุณแม่ลองนำไปปรับสอนลูกกันได้ ดังนี้เลย

1. สอนให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ มี EQ

ความโ ก ร ธ ความเศร้าหรือแม้แต่ความผิ ดหวัง ล้วนเป็นอารมณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับเ ด็ กเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญคือ พ่อแม่ควรสอน ให้ลูกจัดการกับอารมณ์แง่ลบให้ได้ เมื่อไหร่ที่เขาโ มโ ห ผู้เชี่ยวชาญบอ กว่า ให้ใช้ช่วงเวลาที่ลูกเริ่มรู้สึกใจเย็นขึ้น มาบ้ างให้เข้าไปพูดคุยและสอนใช้เทคนิคการห า ยใจ เข้าทางจมูก

ห า ยใจออ กทางปาก พร้อมกับพย าย ามนับ 1-5 เ พ ร า ะเมื่อไหร่ ก็ต ามที่คนเราเกิดความรู้สึกโมโห เ ลื อ ด ในร่า งกายจะสู บฉี ด อ ย่ างแรง และหัวใจจะเต้ น รัวมากกว่าปกติดังนั้น การกำหนดลมห า ยใจ เปรียบได้เหมือนเครื่องมือ ที่ใช้จัดการกับอารมณ์ร้ า ยได้เป็นอ ย่ างดี

2. สอนให้ลูกขอบคุณเป็น แสดงความรู้สึกเชิงบวกเก่ง

การแสดงออ กถึงความซาบซึ้งใจ ต่อสิ่งที่ผู้อื่นทำให้เ ด็ กนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิต ในสังคมอ ย่ างมาก ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า พ่อแม่ควรสอนให้ลูก ๆ รู้จักที่จะขอบคุณ ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน อ ย่ างเช่น การบอ กให้ลูกไปกอ ดคุณย ายที่ทำขน มให้ถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยก็ต าม หรือขอบคุณ เพื่อนรุ่นเดียวกัน เมื่อแบ่ งปั นขน มให้ ถึงแม้ว่าจะต้องพูด กับคนที่ไม่รู้จัก หรือคนที่ไม่สนิทสน ม ด้วยก็ต ามมีงานวิ จั ยเผยว่า คนที่แสดงออ กถึงความซาบซึ้งใจต่อคนอื่นจะมีความสุข และสุ ข ภ า พที่ดีกว่าคนที่ดูเหมือนจะเย่อหยิ่งและไม่ยอมก้มหัวให้ใคร

3.ให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำ

พ่อและแม่ คือต้นแบบที่ ลูกจะเรียนรู้ และเอาอ ย่ างสิ่งสำคัญที่สุดคือ การสอนให้พวกเขามีความรับผิ ดชอบ ต่ออะไรก็ต ามที่ได้กระทำลงไป อ ย่ างเช่น กินขน มเสร็จ ก็ต้องนำไปทิ้ง ให้เป็นที่เป็นทาง ผู้เชี่ยวชาญบอ กว่า ให้พ่อแม่พย าย ามอธิบายกับลูก ๆ อ ย่ างใจเย็นว่า อะไรคือความรับผิ ดชอบและมันส่งผลอ ย่ างไรบ้ าง ระหว่างตัวของลูกเอง และสังคมรอบข้าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ตัวของพ่อแม่เองที่นอ กจากจะสอนลูกแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะทำตัวให้เป็นแบบอ ย่ างที่ดีด้วย

4. สอนให้ลูกรู้จักความสงส ารและช่วยเหลือผู้อื่นเป็น

แน่นอนว่าในสังคม โรงเรียนของเ ด็ ก ๆ จะมีทั้งเ ด็ กดื้อ และเ ด็ กเรียบร้อยรวมกันอยู่ และส่วน มากเ ด็ กดื้อก็มักจะมาแกล้งเพื่อน ๆ ที่เรียบร้อยกว่าวิ ธีที่จะช่วยให้ลูกของเราตระหนักถึง เรื่องนี้ได้ คือ การลองให้ลูกของเราเองจินตนาการดูว่า ถ้าตัวเองได้เป็นคนที่ด้อยกว่า เขาจะรู้สึกอ ย่ างไร?วิ ธีนี้จะช่วยให้เ ด็ ก ๆ ได้เห็นภาพ และได้เห็น มุมมองอีกด้านหนึ่ง ของคนอื่นอีก ทั้งพ่อแม่ควรให้ลูกๆ คิดถึงคนอื่นที่นอ กเหนือจากเพื่อนที่โรงเรียนด้วย เช่น คนไร้บ้ าน คน พิ ก า ร ฯลฯ การพูดคุยกับเขาในเรื่องนี้ตั้งแต่เ ด็ ก จะช่วยให้เขารู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อคนรอบข้าง และไม่รังแกคนที่ด้อยกว่า

5. สอนให้รู้จักการวางตัวดีและเหมาะสม

ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ มักจะมองหาความสำเร็จ ของลูกผ่านผลการศึกษา จนอาจจะลืมไปว่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อ ย่ างอื่น ก็อาจส่งผลต่อพฤติก ร ร มที่เหมาะสมของเขาได้ เช่นกันผู้เชี่ยวชาญเผยว่า ให้พ่อแม่คุยกับลูกอ ย่ างเป็นประจำ ยกตัวอ ย่ างถึงบุคคลที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมและทำให้เค้าเห็นถึงพฤติก ร ร มที่เหมาะสม ในแง่อื่น ๆ ด้วย

ไม่ว่าจะเรื่องการรั กษ าสัญญา การเคารพต่อผู้อื่นและต้องไม่ลืมว่าพฤติก ร ร มส่วนใหญ่นั้น ลูก ๆ มักจะเลียนแบบมาจากพ่อแม่ที่บ้ านนั่นเองเป็นการสอนลูกเชิงบวกที่ดีมากใช่ไหมคะ แต่ละข้อสามารถนำไปปรับใช้กับลูกได้เลย แต่ก่อนอื่นพ่อแม่ ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้ และต้องปรับตัวเติบโตไปกับลูกในทุก ๆ วัน เพื่อให้ส่งผลดีกับลูกให้มากที่สุดค่ะ

ที่มา r a k l u k e  fahhsai

Related posts