สิ่งที่พ่อ กับแม่ อย ากสอนลูก จงจำไว้ให้ดีนะ

ดั่งคำโบร าณว่าไว้ คนอาบน้ำร้อน มาก่อน มักจะเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมาก่อน จึงอย ากให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ อ ย่ างเช่นคำสอนเหล่านี้เช่นกัน ที่พ่อแม่ของเรานั้นเคยผ่าน มาแล้วและอย ากให้ลูกๆรู้จักใช้ชีวิตกันให้มีคุณภาพ

1. สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญและร าคาแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะหาซื้ อได้

2.ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น

3.ลูกไม่ใช่ดาร าหน้ากล้องไม่มีฉากถ่ายทำ อ ย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง

4.ไม่มีเ งิ นใด สุขใจใช้จ่ายเท่ากับเ งิ นของเราเอง

5.เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือไม่มีความมั่งคั่งใด ซื้ อจิตวิญญาณของเราได้

6.กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรักลูกสวยในแบบของตัวเอง

7.มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

8.คู่ชีวิต เลือ กให้ดีจะได้ไม่เ สี ยใจภายหลัง

9.อ ย่ าให้คำจำกัดความใดกำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูกโลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก

10.หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอ ย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจแค่อย ากบอ กว่า ความดูดี ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า ป้ายร าคา ไม่ได้บอ กระดับสังคม

11.ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิตที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

12.จงให้อภั ย จงให้อภั ย จงให้อภั ย

13.ลูกเข้มแข็งได้เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

14.ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดีและไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ กและปกป้องตัวเองให้ดี

15.ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิ ดชอบชีวิตของตัวเอง 100เปอร์เซน

16.จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ

17.อ ย่ าหูเบาหลงเชื่อสิ่งใดง่ายดายจงฉลาดตริตรอง เพร าะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยๆ หล่อหลอมลูก ให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ

18.งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน(ของ) บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบา ซึ่งกันและกันอ ย่ างเต็มใจ

19.ลูกทัดเทียมฃ

20.ความคิดเห็นของคน มีทั้งร าคาถูกและแพงจงตีค่ามันให้ถูกและเลือ กซื้ อมันให้ดี แค่อย ากบอ กว่า ความดูดี ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า ป้ายร าค า ไม่ได้บอ กระดับสังคม

21.มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ

22.ผิ ดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ ได้ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดา

23.ผิ ดก็ขอโ ท ษซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก

24.รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง

25.เวลามีค่านักอ ย่ ายอมแลก ไปกับการนิ น ท าอิ จ ฉ าใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

26.จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น

27.ลูกไม่อาจเป็นที่รัก ที่ชอบใจของทุกคนแต่หากลูกรัก แม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย และสุดท้าย

28.คน มองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพร าะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

29.ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายร าคาไม่ได้บอ กระดับสังคม

30.จงจำไว้ว่า แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป

ที่มา M o m m y T a n y a  verrysmilejung

Related posts