เ ท ค นิ คใช้เ งิ นแบบคนร ว ย 9 ข้ อ มีกิน มีเก็บสบาย

นอ กจากต้องขยัน อ ดทนแล้วการรู้จักใช้เ งิ นไม่ฟุ่มเฟือยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้น มีเก็บหรือพอ กินพอใช้ได้ เ พ ร า ะถ้าหากเราทำงานทุกวัน แต่เราใช้เ งิ นไม่เป็น ฟุ่มเฟือยสุดท้ายเราก็ไม่มีเ งิ นเก็บ อีกทั้งยังจะลำบากไม่พอใช้ ฉนั้นวันนี้เราก็เลยมีความดีๆมาฝากกันกับ เ ท ค นิ คใช้เ งิ นแบบคนร ว ย 9 ข้ อ มีกิน มีเก็บสบาย

1. รอซื้ อสินค้ าล ดร า ค า

เป็นอีกเ ค ล็ ด ลั บหนึ่งที่หล า ยๆ คนก็คงใช้อยู่ นั่นคือ การรอซื้ อสินค้ าในช่วงที่ล ดร า ค า แต่ก็ต้องซื้ อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นด้วยนะ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ ก็เทียบดูร า ค าจากหล า ยๆ ร้าน ว่าร้านไหน มีโปรโมชั่น หรือร้านไหนร า ค าถูกกว่ากัน ต้องรู้จักคำนวณให้ตัวเองได้เปรียบเข้าไว้

2. จดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่าย

บางคนอาจมองว่ามันยุ่งย าก แต่หารู้ไม่นี่คือวิ ธีที่คนร ว ยๆ เขาทำกันเป็นประจำ เ พ ร า ะมันจะทำให้คุณได้เห็นการเข้า-ออ ก ของเ งิ นทุกบาททุกสต างค์ คุณจะได้รู้ว่าอะไรที่ยังพอตัดทิ้งได้อีกบ้าง หรืออะไรที่สามารถล ดร า ยจ่าย เ พ ร า ะฉะนั้นทำซะ จดไว้ทุกๆ วัน

3. ตั้งเป้าห ม า ยในอนาคต

เ พ ร า ะการที่คุณมีเป้าห ม า ยในชีวิต จะทำให้คุณมีแรงผลักดันในการใช้เ งิ น มากขึ้น ซึ่งคนร ว ยๆ เขาก็มีการทำเช่นนี้เป็นประจำอยู่แล้ว และเขาก็ยึดมั่นถือมั่นกับเป้าห ม า ยของตัวเองมากๆ และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การมีวินัยกับตัวเอง

4. ตัดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็น

พวกข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นนี่แหละ คือสาเหตุทำให้ใครหล า ยคนไม่ร ว ยสักที เ พ ร า ะบางคนนอ กจากจะไม่พร้อมเรื่องการซื้ อแล้ว ยังไปหยิบยืมหรือ กู้เ งิ นเพื่อให้ได้สิ่งนั้น มาด้วย ทำให้เ งิ นเก่าห า ย ไม่งอ กเงย แต่มีห นี้เพิ่มขึ้นแทน

5. ออมให้มาก ใช้ให้น้อย

นี่คือ กฎที่บรรดาคนร ว ยๆ เขาใช้กัน เมื่อได้เ งิ นเดือนหรือเ งิ นปันผลอะไรมาก็ต าม ต้องรู้จัดสรรปันส่วนให้ชัดเจน เช่น เก็บออม 30เปอร์เซน ของเ งิ นทั้งหมด และใช้จ่ายให้น้อยเท่าที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น เ พ ร า ะบางคนกินหรู อยู่สบายเกินฐานะ ก็ยิ่งมีแต่ย่ำแย่

6. หาร า ยได้เพิ่มเติม

โดยเฉพาะมนุษย์เ งิ นเดือนที่มีร า ยรับเพียงทางเดียว หากอย ากร ว ยหรือมีเ งิ นเข้ากระเป๋ามากๆ คุณเองก็ต้องหาทางทำเ งิ นให้มากกว่าเดิม อาจจะเป็นอาชีพเสริม รับฟรีแลนซ์ งานอ ดิเรก ขายของออนไลน์ หรือบางคนอาจจะเล่นหุ้นก็ได้

7. ฝากเ งิ นกับธนาคาร

เ พ ร า ะปัจจุบันดอ กเบี้ยเ งิ นฝากของธนาคารต่างๆ ก็แข่งขันกันสูงพอสมควร ดังนั้นผลประโยชน์จึงตกอยู่ที่คุณเต็มๆ ให้คุณลองเลือ กรูปแบบการฝากที่เหมาะสมกับตัวเอง ดูว่าแบบไหนคือผลประโยชน์ที่คุณรับได้ นี่ก็ถือเป็นวิ ธีเพิ่มเ งิ นได้ดีอ ย่ างหนึ่ง

8. ระวังเรื่องการใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ

ถือเป็นอุปสรรคขั้นพื้นฐาน มากๆ ที่ทำให้หล า ยคนไปถึงเป้าห ม า ยได้ย าก เ พ ร า ะร า ยจ่ายเล็กๆ น้อยๆ นี่แหละที่จ่ายออ กง่ายชะงัด คุณต้องระวังและจัดการการใช้เ งิ นของตัวเองให้ดี ควรมีสติทุกครั้ง และนึกถึงเป้าห ม า ยที่ตัวเองตั้งไว้เสมอ

9. ไม่หมิ่นเ งิ นน้อย

ประเภทเหรียญบาท เหรียญสต างค์ หากไม่ได้ใช้แนะนำให้คุณหากระปุกออมสิน มาหยอ ดเก็บไว้ดีกว่า ให้คิดเสมอว่าเมื่อรวมๆ กัน มันจะกล า ยเป็นเ งิ นหล า ยบาทเลยล่ะ

สุดท้ายแล้ว การที่คนเราจะร ว ยนั้นขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆ เ พ ร า ะหากคุณรู้จักใช้จ่าย รู้จักเก็บออม หาช่องทางการทำเ งิ นเพิ่ม คุณก็มีโอกาสที่จะร ว ยได้เหมือนกับคนอื่นๆ เพียงแต่ต้องยึดมั่นในการมีวินัยกับตัวเองให้มากๆ

ที่มา  songtorkwamrak.

Related posts