วิ ธีช่วยให้คน มีร า ยได้น้อยมีเ งิ นเก็บ

เ งิ นเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคของผู้ที่ต้องการจะออมเ งิ น เราไม่เถียงว่าการมีร า ยได้น้อยนั้น อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดบางประการในการออมเ งิ น แต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา หากคุณตั้งใจจะเก็บเ งิ นจริงๆ วันนี้เราขอเอาใจช่วยคน มีร า ยได้น้อย ให้เก็บเ งิ นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น โดยการนำเคล็ดลับการเก็บเ งิ น มาฝากคุณผู้อ่านกัน

เปลี่ยนความคิด เรื่องเ งิ นเดือนน้อย

การมีเ งิ นเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคในการเก็บออม แต่ความคิดที่ว่า มีเ งิ นเดือนน้อยจะเก็บเ งิ นได้อ ย่ างไร แค่ใช้จ่ายก็แทบจะไม่พอในแต่ละเดือนแล้ว นี้ต่างหากเล่า ที่เป็นอุปสรรคในการเก็บเ งิ น ความคิดนี้ตัดกำลังคุณ ทั้งๆ ที่คุณยังไม่ทันได้ลองเริ่มต้นเก็บเ งิ นเลยด้วยซ้ำ ดังนั้น ก้าวแรกในการเก็บเ งิ น คือ การเปลี่ยนวิ ธีคิดของคุณให้ได้ก่อน และมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องเก็บเ งิ นให้ได้ ไม่ว่าจะมีร า ยได้มากน้อยแค่ไหนก็ต าม

มีเป้าห ม า ยในการเก็บเ งิ น

การเก็บออมเ งิ นเฉยๆ อาจจะทำให้คุณไม่มีแรงจูงใจ การเก็บเ งิ นของคุณจึงล้มเหลว ไม่เคยเก็บได้เ สี ยที ลองตั้งเป้าห ม า ย ในการเก็บออมเ งิ นของคุณดูสิ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน เช่น อย ากจะเก็บเ งิ นเพื่อซื้อทองสัก 1 บ า ท

เพื่อเก็บเอาไว้เก็งกำไร เป็นต้น เมื่อคุณมีเป้าห ม า ย ก็จะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการเก็บเ งิ น มากขึ้น และเมื่อคุณบรรลุเป้าห ม า ยเล็กๆ ได้ ก็จะทำให้คุณมีความภูมิใจ และสามารถเก็บเ งิ นก้อนใหญ่กว่าเดิมได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

จดบันทึกทุกร า ยรับและร า ยจ่าย

เมื่อเปลี่ยนความคิด และมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บเ งิ นได้แล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือ การจดบันทึกทุกร า ยรับและร า ยจ่ายของคุณ ตั้งแต่ยอ ดเ งิ นเดือนสุทธิที่ได้รับ ไปยันค่าขน มซองละ 10 บ า ทที่คุณซื้อ รวมไปถึงภาระห นี้สินและค่าใช้จ่ายจำเป็น

เช่น ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า เป็นต้น ลงไปในสมุด วิ ธีนี้จะทำให้คุณรู้ว่า คุณมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่ มีร า ยจ่ายอันไหนที่เป็นร า ยจ่ายจำเป็น ต้องจ่ายทุกเดือน ร า ยจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น และคุณสามารถตัดมันออ กไปได้

เปลี่ยนนิสัยการใช้เ งิ น

จากตัวอ ย่ างในข้อที่แล้ว ทำให้หล า ยคนอาจจะบ่นว่า เ งิ นแค่วันละ 200 บ า ท จะไปพอใช้จ่ายแต่ละวันได้อ ย่ างไร เราขอบอ กว่าพอใช้จ่ายแน่นอนค่ะ หากคุณเปลี่ยนนิสัยการใช้เ งิ น ให้เพียงพอ กับจำนวนเ งิ นต่อวัน ตัวอ ย่ างเช่น งดทานกาแฟสดราคาแก้วละหล า ยสิบบ า ท ไปทานกาแฟชงที่ออฟฟิศมีบริการฟรี

แม้ว่าจะต้องเ สี ยแรงชงเอง แต่คุณไม่เ สี ยเ งิ นเลยแม้แต่บ า ทเดียว มีเ งิ นเหลือไปใช้จ่ายอ ย่ างอื่นในแต่ละวันได้อีก หรืออีกทางหนึ่ง เหมาะกับคนที่ทำอาหารทานเองเป็นประจำ คือห่อข้าวกลางวันไปทานที่ทำงานด้วย ก็จะช่วยประหยัดเ งิ นร า ยวันของคุณ ไปได้อีกหล า ยบ า ทเลยทีเดียว

หาลำไพ่พิเศษ

สำหรับผู้ที่มีเ งิ นเดือนน้อย แต่อย ากมีเ งิ นเก็บมากกว่าตัวอ ย่ างที่เราแนะนำไปข้างต้น คุณอาจจะลองหาร า ยได้เสริม เพื่อเพิ่มร า ยได้ให้กับตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ การหาร า ยได้เสริมนั้นง่ายแสนง่าย เช่น หากคุณมีความรู้ด้านภาษา

คุณสามารถรับแปลเอกสารต่างๆ ได้ หรือหากคุณมีความสามารถด้านการขาย คุณอาจจะหาสินค้ามาขายทางออนไลน์ โดยอาจจะเริ่มต้นที่ของเก่าภายในบ้าน มาขายมือสอง เมื่อเริ่มมีกำไรก็นำไปต่อทุน ขย ายกิจการต่อไป หรือหากมีความสามารถในการประดิษฐ์ของแฮนด์เมด ก็สามารถทำมาขายได้เช่นกัน

คิดให้นานก่อนซื้อของ

การซื้อของอะไร ที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น หากคุณปล่อยตัวปล่อยใจไปต ามอารมณ์ เ งิ นเก็บของคุณก็จะหมดไปกับสิ่งของเหล่านี้ อ ย่ าว่าแต่เ งิ นเก็บเลย เ งิ นที่จะนำไปใช้จ่ายร า ยวันก็ไม่เหลือเช่นกัน แต่จะทำอ ย่ างไรล่ะ เมื่ออย ากได้ของฟุ่มเฟือยเหล่านั้น มาครอบครอง? หล า ยคนหันไปพึ่งพาบัตรเครดิต

และก่อให้เกิดปัญหาห นี้สินต ามมา เพราะว่าไม่มีเ งิ น มากพอ ที่จะไปชำระบิลบัตรเครดิตเต็มจำนวน ต้องเลือ กจ่ายขั้นต่ำ ก่อให้เกิดดอ กเบี้ยพอ กพูน มากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่รู้จบ ดังที่คนส่วนใหญ่ในประเทศ กำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

ลงทุนต่อยอ ดเ งิ น

เมื่อคุณเก็บเ งิ น มาได้สักก้อน คุณสามารถนำเ งิ นเก็บก้อนนั้นไปลงทุนต่างๆ ได้ ซึ่งแน่นอนว่าได้ผลตอบแทนดีกว่า การเก็บเ งิ นรอ กินดอ กเบี้ยเ งิ นฝากเป็นไหนๆ เช่น ฝากในบัญชีฝากประจำ ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม หรือซื้อ LTF RMF เป็นต้น เพื่อทำให้เ งิ นเก็บที่คุณมีอยู่ งอ กเงยมากขึ้นไปอีก

ออมก่อนค่อยใช้

หล า ยคนคงเคยได้ยิน มาแล้วว่า การเก็บออมเ งิ นที่ได้ผลที่สุด คือ การเก็บออมก่อน ค่อยนำเ งิ นที่เหลือไปใช้จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำใจย าก แต่ในเมื่อมุ่งมั่นที่จะเก็บเ งิ นแล้ว ยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน จากการจดบันทึกร า ยรับร า ยจ่ายข้อที่แล้ว ซึ่งช่วยให้คุณรู้คร่าวๆ แล้วว่า คุณมีค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือนเท่าไหร่

มีเ งิ นเหลือใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถเก็บเ งิ นได้เท่าไหร่ ทำให้เมื่อคุณได้รับเ งิ นเดือน มา คุณสามารถเก็บเ งิ นเอาไว้ก่อนได้ทันที ซึ่งเ งิ นออมนี้ไม่จำเป็นต้องแบ่งเก็บเอาไว้มากมาย ถ้าคุณมีร า ยได้น้อยก็เก็บออมน้อย มีมากก็ค่อยเก็บออมมาก ตัวอ ย่ างเช่น คุณมีเ งิ นเดือน 15,000 บ า ท ออมเ งิ นทันที เมื่อได้รับเ งิ นเดือน 1,000 บ า ท หักค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือน 7,000 บ า ท

เหลือเ งิ นใช้จ่าย 7,000 บ า ท ก็ถือว่าคุณยังสามารถใช้ชีวิตทั้งเดือนได้แบบสบายๆ โดยไม่ลำบากมากนัก หากคำนวนเป็นร า ยวัน ก็จะอยู่ที่ 7,000 หาร 30 = 233.33 บ า ท โดยคุณอาจจะปัดเศษค่าใช้จ่ายร า ยวัน เป็นวันละ 200 บ า ท เพื่อให้ง่ายต่อ การจัดสรรเ งิ นแต่ละวัน (หรือง่ายต่อ การกดเ งิ นจาก ATM นั่นเอง) ส่วนเศษ 33.33 บ า ทในแต่ละวันนั้น

ก็หักเป็นเ งิ นเก็บไป จะได้ถึง 33 x 30 = 990 บ า ท ต่อเดือน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในหนึ่งเดือน คุณจะมีเ งิ นเก็บ 1,990 บ า ท ในหนึ่งปี คุณจะมีเ งิ นเก็บมากถึง 23,880 บ า ท ถือเป็นเ งิ นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ

ที่มา m o n e y g u r u  aanplearn

Related posts