5 ข้ ออยู่ให้มีความสุข แม้เป็นห นี้

เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องเข้าสู่ภาวะการ เป็นห นี้ อ ย่ างเต็มตัว เราควรรับมือ กับภาวะนี้อ ย่ างไร อยู่กับ ห นี้ อ ย่ างไร ให้เหมือนว่าไม่ได้ เป็นห นี้ วันนี้เรามีคำแนะนำ สั้นๆ ง่ายๆ มาฝาก

1. ฮึดสู้

จัดระเบียบให้ตัวเองสักตั้ง ยิ่งปลดห นี้ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีอิสระทางการเ งิ น มากขึ้นเท่านั้น รวมทั้งเ สี ยดอ กเบี้ยน้อยลงด้วย หน้าที่ของคุณในแต่ละเดือน คือ ต้องมีระเบียบวินัยในผ่อนชำระเ งิ นอ ย่ างเคร่งครัด ผ่อนชำระ ทั้ง เ งิ นต้นและดอ กเบี้ยให้ตรงเวลา ไม่ใช่เลือ กชำระเพียงอ ย่ างใด อ ย่ างหนึ่ง

2. ยอมรับสภาพการเป็นห นี้อ ย่ างมีสติ

ต้องยอมรับว่า สถานะทางการเ งิ นของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีก ต่อไป คุณอาจต้องตัดหรือลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนอื่นๆลง และ หัน มาประหยัด อ ดทนให้มากขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องทำงานพิเศษ แบ่งข า ยท รั พ ย์สินบางอ ย่ างออ กไป เพื่อให้มีเ งิ นผ่อนชำระห นี้ได้ตลอ ด ระยะก็ต้องตัดใจทำให้ได้

3. เจ้าห นี้ ในระบบ ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิด

ถ้าผ่อนชำระต ามกำหนดไม่ทัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ควรรีบแจ้งกับสถาบันเ งิ นกู้ ชี้แจงเหตุผลเพื่อเป็นการรั ก ษ าความน่าเชื่อถือ รวมทั้งร่วมกันปรึกษาหาทางออ กที่ดีที่สุดให้กับทั้งสองฝ่าย

4. อ ย่ าชำระห นี้ด้วยการเพิ่มห นี้

พย าย ามไม่ก่อห นี้ใหม่ๆต าม ขึ้น มาอีก ตราบใดที่ยังสะสาง ห นี้เก่าไม่เรียบร้อย และขอ ให้เปลี่ยนความคิดเรื่องการ กู้ทางนู้น มาชดใช่ทางนี้ เพราะวิธีนี้ไม่เกิดผลดี ในระยะย าวและจะ ทำให้คุณเป็นห นี้ต่อไป ไม่สิ้นสุด

5. บ้านเดียวกันต้องจับมือไปด้วยกัน

บางครั้งถ้าต้องเผชิญปัญหาต ามลำพัง ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างย่อมต ามมาเป็นธรรมดา แต่จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนในครอบครัว ช่วยกันแบ่งเบาภาระต ามแต่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจกัน ให้คำปรึกษา ช่วยกันการประหยัด ฯลฯ เมื่อใจและใจรวมเป็น หนึ่งเดียวได้เมื่อใด โลกนี้ก็อบอุ่นจนไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทุ ก ข์กับการเป็นห นี้ เราขอเอาใจช่วย จงอ ย่ าสิ้นหวังหรือท้อแท้ ขอเพียงมีสติในการบริหารจัดการการเ งิ น และไม่ละความพย าย ามที่จะผ่อนชำระห นี้ ไม่ช้าก็เร็ว คงไม่เหลือห นี้ให้คุณต้องกังวลอีกต่อไป

ที่มา g o o d l i f e u p d a t e  jingjai999

Related posts