ข้ อคิดของวัยรุ่นที่กําลังสร้างตัว มีกิน มีเก็บ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆมาฝากวัยรุ่น วัยวุ่น วันที่กําลังสร้างตัว หรือนักศึกษาที่กําลังเรียนจบแบบป้ายแดงมาหมาดๆ กา รสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบและมีโอกาสประสบความ สำเร็ จได้เร็วกว่าแต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผนทางด้านการเ งิ นที่ดีเป็นเรื่อง สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ซึ่งการวางแผนที่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมเ งิ นและเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นการวางแผนทางการเ งิ นไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเ งิ นเพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความ สำเร็จและช่วยลดข้ อผิ ดพลาดได้

1 หาร า ย ได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคมอ อ น ไ ล น์เป็นที่นิยมและคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้ อข า ยผ่านช่องทางอ อ น ไ ล น์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว กา รสร้างร า ย ได้จากช่องทางอ อ น ไ ล น์ถือว่าเป็นวิ ธีที่ไม่ยุ่งย ากและใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อน ๆ เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่ออ อ น ไ ล น์เป็นอย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะ

เ ป็ น ร า ย ได้เสริมนอ กเหนือจากงานประจำได้ บางคนสามารถหาร า ย ได้จากการ ซื้ อข า ยของ ออ นไลน์ได้ร า ย ได้เท่ากับเ งิ นเดือนประจำหรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงาน ฟรีแลนซ์เพื่อสร้างร า ย ได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่งเช่น งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ งานเขียนฟรีแลนซ์ ฯลฯ

2 วางแผนการใช้เ งิ น

ก่อนจะวางเป้าห ม า ยการใช้เ งิ นเพื่อสร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าห ม า ยและกำหนดระยะเวลา ใ น ก ารใช้เ งิ นก่อนโดยการวางแผนการใช้เ งิ นด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าห ม า ยจะมี อะไรเป็นของตัวเอง เช่นช่วงอายุ 25 ปีเริ่มดาวน์รถในราคา 1 แสนบาท เป็นต้น ซึ่ ง ก า รกำหนดเป้าห ม า ยเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าห ม า ยของ

แต่ละคนก็แตกต่างกันออ กไปไม่ว่าจะเป็น บ้าน , คอนโด การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเ งิ น เก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้วควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20เปอร์เซน ซึ่งการเลือ กบ้านหรือคอนโดสักแห่งไม่ควรเลือ กที่เกินกำลังผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้วการ ผ่ อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ย ได้ในแต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมีเ งิ นดาวน์ไม่ต่ำ กว่า 20เปอร์เซน ของราคารถ และควรคำนึงถึงราคาที่ผ่อนร า ย เดือนด้วย ไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของ ร า ย ได้ต่อเดือนการจะผ่อนที่ราคาสูงควรเช็คสภาพการเ งิ นของตนเองให้ดี และไม่ควร เลือ กราคาเกินตัว

3 กำหนดร า ย จ่าย

ค่าใช้จ่ายร า ย เดือนทั้งหล า ยก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และแบ่งหมวดห มู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้เ งิ นและกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน มากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่งต ามหมวดได้ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

4 ออมเ งิ นไว้เผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

เป็นเ งิ นออมที่เก็บแยกออ กมาจากข้ อแรก นั่นก็คือเ งิ นออมไว้เพื่อย ามฉุกเฉิน เชื่อว่าหล า ยคนอาจ มองข้ามการเก็บเ งิ นไว้สำหรับใช้ในย ามฉุกเฉ น ควรเก็บเ งิ นไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10เปอร์เซน จากร า ย ได้ทั้งหมด การมีเ งิ นในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่ารั ก ษ า พ า บ า ล รวมถึงสำรองไว้เมื่อต้องโยกย้ ายงาน ฯลฯ เก็บเ งิ นส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ

5 เ งิ นออม

การที่เราลิสต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ถือเป็นการวางแผนทางการเ งิ นเบื้องต้นที่นำไปใช้ได้ จริงและช่วยลดปัญหาทางการเ งิ นต่างๆที่อาจต ามมาได้เยอะเลยทีเดียว ทั้งนี้ห นี้สินในแต่ละ เดื อนไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ย ได้ต่อเดือนเวลามีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น จะได้ไม่เดือ ดร้อนไปถึง เ งิ นออมของเรา

6 แบ่งเ งิ นไว้เก็บ

การวางแผนการเ งิ นเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้คือพื้นฐานในการเก็บออมเ งิ นคือ การวางแผนร า ย รับ ร า ย จ่ายให้ดีเชื่อว่าหล า ยคนอาจมองข้ามการทำบัญชีร า ย จ่ายส่วนตัวเป็นวิ ธีที่จะช่วยให้เรา ระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น ยกตัวอย่ างเช่น ได้เ งิ นเดือน มาอันดับแรกก็ทำการแยกบาง ส่วนไปไว้ในบัญชีเ งิ นออม อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20เปอร์เซน ของร า ย ได้ แล้วส่วนที่เหลือ ก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ กำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันว่าวันนึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นต้น

7 การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเ งิ นก้อนสำหรับการสร้างครอบครัวโดยเฉพาะ เ พ ร า ะการจัดงานแต่งงานสักครั้งอาจ จะใช้เ งิ นสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียว ร ว มทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอ ด ค่าเลี้ยงดู ควรมีร า ย ได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ น เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือ กที่ดีที่จะช่วยให้เ งิ นงอ กเงยและสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียวเริ่มลงทุนง่ายๆ

ด้วยการเก็บเ งิ น 10-15เปอร์เซน จากร า ย ได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอ ดล งทุนซึ่งการลงทุน แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออ กไปควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี การวางแผนการใช้เ งิ น สำหรับวัยรุ่นนี้..เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจใน ทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดีซึ่งการวางแผนการเ งิ นนี้จะช่วยให้เราเห็นเป้าห ม า ยระมัดระวัง การใช้เ งิ น และกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ที่มา kha-yam parinyajai

Related posts