อยู่อ ย่ างเรียบง่าย พอเพียง ไม่เดือ ดร้อนใคร

คนที่มีเงิ นเดือนเท่ากัน เขาใช้อ ย่ างไ รหรือคนที่มีมากกว่าเรา มีการเ งินแบบไหน จึงใช้แบบไม่ขัดสน พอใช้ทุกเดือน หรือมันเป็นเ พร าะ พวกเขามีการจั ด ก า ร กับเงิ นของเขาได้ดีจริงๆ แต่ก็นะ เราจะทำไงล่ะเ พื่อให้การใช้จ่ายของเราดีขึ้น และมีเก็บมากขึ้นต าม

1.งดค่าใช้จ่ายอะไรที่เกินจำเป็นก็ตัดออ ก

เงิ นส่วนใหญ่นั้น เราบอ กว่า เก็บไม่ได้ ใช้จนหมด ตลอ ดปัจจัยหนึ่งเลยนะ ที่มันทำให้ไม่มีเ งินเหลือ คือ การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ใช้เกินตัวเช่น ว่า มี 3,000 ใช้ 5,000 แบบนี้มันก็หมดสิ ไม่ว่าจะเป็นขน ม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แค่ชอบเท่านั้น ก็ซื้ อมา แบบไม่ได้ใช้ แต่ก็นะมันเป็นเรื่องที่จั ด ก า รได้ ทำได้ด้วยตัวเอง มีวินัยในตัวเองอยู่เสมอ คิดให้ดีอาจจะทำไม่ได้ในครั้งแรก แต่ถ้าพย าย ามทำไปจนชิน ติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปก็จะไม่ย าก

2.ฝึกทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายเพื่อตัวเอง

มันคือพื้นฐานในการออม เ พร าะ หล า ยๆคน คงรู้จักคือ เมื่ออย ากมีวินัยมากขึ้น สิ่งที่ต้องทำให้ได้ คือเริ่มทำบัญชี ร า ยรับร า ยจ่าย เมื่อทำได้แล้ว จากนั้นก็ไม่ย ากอะไรหรอ ก ให้ใส่ร า ยการต่างๆที่ได้ใช้ลงในบัญชีของเรา ต่อไปนี้เราก็จะได้รู้ว่า อันไหนที่เราจ่ายไป จ่ายไปเท่าไหร่ เหลือแค่ไหน

แล้วให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มันควรจะไปในทิศทางใด เ พร าะ มันดีต่อเรา เราจะได้รู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เ พร าะ การใช้จ่ายอ ย่ างประหยัด จะเป็นสิ่งที่ประกันความสมบูรณ์ ของผู้ประหยัดเองนั่นแหละ การประหยัดดังที่กล่าวมานั้น มันจะมีผลดีมากแค่ไหน มันก็อยู่ที่ตัวเอง เราว่าให้ความสำคัญ กับมันขนาดไหน คนเรานั้นสูงเท่ากัน แต่คุณค่าต่างกัน คนทุกคน มีคุณค่าในตัว ทำตัวดี คุณค่าในตัวเองก็เพิ่ม กลับกันถ้าทำตัวแย่คุณค่าก็ลดลงเช่นกัน

3.หากจะซื้ อของควรเน้นที่คุณภาพ

เ พร าะ ส่วน มาก คนเราจะติดนิสัยซื้ อของ ดูที่ร า ค าเป็นหลัก แต่ต่อไปเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองซะ พิจารณาให้ดี ก่อนที่จะซื้ อ คำนึงถึงว่ามันจำเป็นไหม แต่นอ กจากดูที่ร า ค าแล้ว อีกอ ย่ างที่ลืมไม่ได้คือ ควรดูที่คุณภาพด้วย เ พร าะ งั้นการที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ ยังไงซะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เราเองก็จะได้ใช้ของอ ย่ างคุ้มค่า

ในระยะย าวด้วย ไตร่ตรองดูก่อนที่จะซื้ อ ของที่มีคุณภาพ แค่บางทีร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิด มันก็คุ้มค่าแล้ว ไม่ควรมองที่ร า ค าอ ย่ างเดียว แต่ยังไงซะก็ต้องรู้จัก จำกัดการใช้เงิ นตัวเองด้วย เช่น ว่ากำหนดไว้วันนี้ จะใช้เ งินสัก 300 แล้วก็ซื้ อไม่เกินนี้คือต้องมีวินัยหมดแล้วก็หยุด เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย บานปล า ยไม่เป็นห นี้ และมีเ งินเหลือ ทั้งยังทำให้ไม่ข า ดวินัยในการใช้เงิ น

ที่มา stand-smiling

Related posts