วิ ธีสร้างเ งิ นเก็บให้งอ กเงยสู้ล้านแรก

เก็บเ งิ นให้ได้ล้านแรก พูดง่าย แต่ดูเหมือนย าก เ พ ร า ะกว่าจะเก็บได้แต่ละเดือนแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าเรารู้จักวางแผน จัดสรรเ งิ นเป็นสัดส่วน หรือมีตัวช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเ งิ น ให้เร็วขึ้นยิ่งมีโอกาสเก็บเ งิ นและได้สัมผัสล้านแรกแน่นอน อย ากรู้มั้ยต้องทำอ ย่ างไรเรามีข้อมูลดีๆจาก เ ว็ บ ไ ซ ต์ s e t i n v e s t n o w ที่จะแนะวิ ธีสร้างเ งิ นเก็บให้งอ กเงยสู้ล้านแรก ได้เร็วขึ้น

วิ ธีเพิ่มพลังเ งิ นออมให้งอ กเงยสู้เป้าห ม า ยเ งิ นล้าน ที่ต้องการได้เร็วขึ้น มี 2 วิ ธี ดังนี้

1. วางแผนจัดสรรเ งิ นออมให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าห ม า ยเร็วขึ้น

ฟังดูเหมือนง่ายแต่ถึงเวลาทำจริงๆ แล้วดูย าก เ พ ร า ะการเก็บเ งิ นออมให้มากขึ้นได้เท่ากับว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอ ย่ างให้น้อยลง เช่น เดิมเก็บเ งิ นได้เดือนละ 2,000 บ า ท ถ้าจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้านบ า ท เท่ากับว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดราว 42 ปี กว่าจะมีเ งิ นล้านแต่ถ้าเราออมเ งิ น มากขึ้น เช่น เพิ่มเ งิ นออมเป็น 5,000 บ า ท หรือใครมีการเก็บออมที่เยอะขึ้น ถึง 10,000 บ า ทก็ย้อมได้สัมผัสเ งิ นล้านเร็วขึ้น ซึ่งจำนวนเ งิ นออมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบริการรายรับรายจ่ายของแต่ละคนใครเ งิ นเดือนเยอะ และเก็บเ งิ นได้มากก็ถึง เป้าห ม า ยได้เร็วกว่าคนอื่น

2. เพิ่มผลตอบแทนให้เ งิ นงอ กเงยด้วยการล ง ทุ น

สมมติจะเก็บเ งิ น วันละ 120 บ า ท หรือเดือนละ 3,600 บ า ท แล้วนำเ งิ นก้อนนี้ไปล ง ทุ นแบบ DCA ใน 3 ทางเลือ กเ งิ นฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 0.75เปอร์เซน ต่อปีกองทุนรวม ตราสารห นี้ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4.00เปอร์เซน ต่อปี กองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8.00เปอร์เซน ต่อปีตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเป็นระยะเวลา 15 ปี มาดูกันว่าผลตอบแทนของ

ทางเลือ กไหนจะทำให้เราไปถึงเ งิ นล้านเร็วที่สุดเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการล ง ทุ นด้วยการ DCA ในทางเลือ กต่างๆ เดือนละ 3,600 บ า ท ระยะเวลา 15 ปีจะเห็นว่าการล ง ทุ น ใน กองทุนรวมหุ้น ให้ผลตอบแทนที่ดี กว่ากองทุนรวมตราสารห นี้และเ งิ นฝากธนาคารซึ่งถ้าเราล ง ทุ นในกองทุนรวมหุ้น ที่ให้ผลตอบแทน 8เปอร์เซน ต่อปี จะทำให้เรามีเ งิ น 1 ล้านบ า ทได้

ไม่ย ากทั้งนี้ การล ง ทุ น มีความ เ สี่ ย ง ซึ่งในระหว่างที่ล ง ทุ น อาจมีทั้งช่วงที่กำไรและข า ดทุนดังนั้น ต้องเข้าใจความ เ สี่ ย ง ที่จะเกิดขึ้น และการเดินหน้าล ง ทุ นในระยะย าวอ ย่ างต่อเนื่อง ที่สำคัญเมื่อมีรายได้มากขึ้น ก็ควรแบ่งมาออมและล ง ทุ นเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป้าห ม า ยถึงเ งิ นล้านได้เป็นจริง

ที่มา s a n o o k , s e t i n v e s t n o w fahhsai

Related posts