คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกันก็พอ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้ อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เ ตื อ นใจนะคะ ถือเป็นอีกหนึ่ งบทความที่ให้ข้ อคิ ดได้ดีมากๆ สำหรับคู่ รักหล า ยๆคน แม้น มี วาสนา คู่ชีวิตไม่จำเป็น ต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน แค่นี้ก็พอ ไม่หวังมีอัครสถาน หลังโต ขอแค่มีบ้านแสน สงบสุขมั่นคง หากแต่ แข็ งแ ร ง อบอุ่ น ด้ วยควา มรักใค ร่ กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู ห ากแต่งามหมดจรด

ด้วยจิตใจ ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่ อ กัน ไม่หวั งพร้อมส ร ร พสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่ เป็นสังคม เอื้อเฟื้อร า ยล้อมด้ว ย เพื่อนบ้านที่เป็ น มิ ตร ขอแค่มีคู่ชีวิต ที่เข้าใจกันไม่หวังว่า ต้อ งดีที่สุ ด หากแต่ดีส มกัน ศี ลเสมอ กั น ไม่หวังว่า ส วยหล่อลากดิน หากแต่เดิน ไปด้วยกัน แล้ วส่งเสริม ไม่หวังเป็ นช้างเท้าหน้าเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไป ในทุกวันดี ร้ า ย ด้ว ยรอ ยยิ้ม ขอแ ค่มี งานที่รักเป็นเสาหลั กร า ยได้

ไม่หวังงานที่มี หน้ามีต าอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้ว มีความสุ ขนายดี เพื่อนดีลูกน้องดี ไม่หวั งร า ยได้ มหาศาลหาก แต่สมความสามารถ ติ ด ตัวเลี้ยงดู ครอบครั วได้สำคัญ คือ ไม่มีห นี้ สิ น จากสินท รั พ ย์ เ สื่ อ ม ร า ค า เพื่อรักษ าหน้าต าในสังคม บั้นปล า ยแห่ งชีวิตขอแค่มีที่สุ ข ภ า พดี ไม่หวังปั้นปล า ยประสบความสำเร็จ เป็นตำนาน หากแต่มีสุ ข ภ า พ ที่ดีต ามวัย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้เ จ็ บ ท ร ม านตัวเอง และ คนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลานคลาน หมอบรอรับม ร ด กสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับม ร ด กแห่งวาสนา ต่ อไปเป็น ม ร ด กล้ำค่า ข อแค่ลูกเป็นคน ดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูก เป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญา เอาตัวรอ ด เลี้ยงดูตัวเ องได้ ไม่หวังให้ลู กโด ดเด่นนำสมัยหากแต่อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้กาลเทศะ มี ม า ร ย า ท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตต า เอ็นดู และ สำคัญ คือ มีปัญญาแยกแย ะ ชั่ ว -ดี อ ย่ า ให้ใคร ว่ามา

ถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่ งส อน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา หากแต่ลมห า ยใจสุ ดท้าย ที่สงบ พร้อมหน้าลูก หลานล่ำลา ตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ ดั่งหวัง ด้วยข อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นองค์พย า นในความมุ่งมั่น ตั้งใจกราบ พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็ม ทิศนำทางไปสู่วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์ แห่งคุณวิเศษคุณพ ระ ซึ่งบทสรุปแห่ ง การ มี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลื อ กได้เอง ปริมาณของ ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ สิ่งดี ๆที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ มุมมอง ของเราที่มีต่อ สิ่งเหล่านั้นต่างหาก

ที่มา ให้ ค ว า มรู้.ค อม , yuddak sabuyjaijung

Related posts