บริหารการเ งิ นให้ดีขึ้นด้วย 3 เ ท ค นิ คง่ายๆ

เชื่อว่าหล า ยๆคนคงพบปัญหาการเ งิ นแย่ ฉนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูถึงวิ ธีหรือเ ท ค นิ คที่จะช่วยให้การเ งิ นของเรานั้นดีขึ้นไม่กลับไม่แย่เหมือนที่เคยเจอมา จะมีเ ท ค นิ คอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย

1 งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การ ใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเ พ ร า ะชอบ ที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จั ด ก า รได้ง่ายๆ แต่ต้องมีวินัย ในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆ อาจจะทำ ได้ย าก แต่หากทำจน ติ ด นิสัย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ ก็จะส่งผลดีให้เรา มีเ งิ นเหลือใช้ เก็บออมได้ เ พ ร า ะเหล่านี้ถือว่าเป็น ร า ยจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเ งิ น เก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยน ทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้น ละสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้น

2 ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะ ติ ด หรืออาจจะติดนิสัยชอบ ซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไป ควรเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณา ไตร่ตรองใ ห้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้น การที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ นั้นจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของ อ ย่ า ง คุ้มค่า และไม่ต้องเ สี ยเ งิ น ซื้ อบ่อยๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค า เพิ่มขึ้น อีกนิดมันย่อม คุ้มค่ากว่า

3 ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเ งิ น ที่เชื่อว่า หล า ยคนรู้จัก เป็น อ ย่ า ง ดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย ของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆ นั้นใส่ร า ยการต่างๆ ที่ได้ใช้ในบัญชี ร า ยรับร า ยจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เ งิ นที่เป็นร า ยได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เ พ ร า ะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้ นรู้จักประมาณตน

ที่มา postjung, verrysmilejung sabuyjaijung

Related posts