8 วิ ธีพูดกับลูกเวลาลูกดื้ อ หรือต่อต้ า น ให้ไม้ในมือไม่สั่น

ถ้าพูดถึงเวลาลูกดื้ อไม่ในมือคุณแม่นี่สั่นเลยทีเดียว เชื่อว่าหล า ยๆคนเป็น แต่เราอย ากจะบอ กว่าการตีหรือ การด่าไม่ได้ช่วยให้สถาณการณ์นั้นดีขึ้นทุกครั้ง แต่ยิ่งจะทำให้ลูกนั้นรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รัก ฉนั้นหากลูกดื้ อ พูดไม่ฟัง เราควรมีวิ ธีคุยกับลูก เพื่อให้เขานั้นคิดได้ต ามที่เราพูด แล้วคราวหลังเขาจะไม่ทำสิ่งที่ผิ ดอีก วันนี้เราเลยมีวิ ธีการพูดคุยกับลูก ควรพูดอ ย่ างไรหากลูกทำผิ ด ไม่ค่อยเชื่อฟัง

1 เกิดอะไร ขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็น ผู้ฟังที่ดีเปิดโอกาส ให้ลูกได้พูดบ้ าง ไม่ควรด่วนตั ดสินใจ ด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิ ดจริงก็ต าม เขาจะยินดีที่จะยอมรับ ความผิ ดของเขา ที่สำคัญไม่ควรต่อว่ าลูก แต่ให้ทำความเข้าใจเรื่อง ราวที่เกิดขึ้น จากมุมมอง ของลูก เพื่อให้เราได้เข้าใจเขาได้ม ากขึ้น

2 ห นูต้องการแบบ ไหนจ๊ะ

เมื่อเราถามคำถามนี้ กับลูกไปไม่ว่าเขาจะ ตอบอะไรกลับมา อ ย่ า เพิ่งตั ดสิน หรือแสดงความรู้สึกอะไร ไม่ต้องต กใจ ไม่ต้องกลัว ทำใจให้สงบไ ว้ แล้วตั้งคำถามต่อไป

3 ห นูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไง กับควา มผิ ดของห นู

เราสามารถหาทางออ ก และคิดแก้ปัญหา ไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะ แนวทางให้ เขาให้เข ารู้สึกถึง การร่วมแก้ปัญหา ไปพร้อมกันกับคุณ และเราก็ต้อง ให้เกียรติความคิดเห็น ของลูกด้วยเ ช่นกัน

4 ห นู อ ย า ก ใ ห้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ย ปากให้พ่อแม่ช่วย อะไรเขาสัก อ ย่ า ง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูก อ ย่ า ง เต็มที่ เพราะพลังสนับสนุน ของพ่อแม่จะส่ง ความเข็มแข็งไปถึงลูก ทำให้เขามีความมั่นใจ ในการทำสิ่ งต่างๆ ได้ดีขึ้น

5 ห นูรู้สึกยังไงบ้าง ห นูคิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขา ได้แสดงออ ก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขา ออ กมา อ ย่ า เพิ่งเข้าไป สั่งสอนอะไร เขาเว ลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรา มีอารมณ์ ติ ด ค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไร ไปก็ไม่ฟัง ไม่รับเข้าหัว อยู่แล้วต้องรอ ให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

6 ห นูตั ดสิน ใจได้ไหม ว่าเราควรทำอ ย่ า ง ไรดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องรา ว และผลที่ต ามมา ครบหมดแล้ว ลูกจะเลือ กวิ ธีแก้ปัญที่เหมาะ สมที่สุดออ กมา จนได้ถึงแม้ว่า จะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดเอาไว้ แต่ต้องเคารพ ในการตั ดสินใจของลูก เพราะถ้าคุณพูด กลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณ แล ะไม่ อ ย า ก จะปรึกษาคุณอีกเลย

7 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้เเล้ว ห นู จะเป็นอ ย่ า ง ไร

เราต้ องอธิบาย ให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จ ะต ามมา หรือผลที่จะต ามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิ ธี ที่ลูกพูดมาเพื่อให้ เขารู้ว่าเขาทำแบบนี้ จะ ได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถ รับผลที่ต ามมาได้ไหม การทำแบบนี้จะ ส่ งผลให้ลูกเชื่อใจคุณ และเมื่อเขา มีปัญหาอะไร เขา จะมาปรึกษาคุณ

8 ถ้าห นูทำผิ ดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูกให้โอกาส เขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตั ดสินใจ และคิดหาวิ ธี แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง แล้วรอ ดูว่า เขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหา ไหมผู้ใหญ่ อ ย่ า งเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามาร ถ ในการแก้ไขปัญหาเองได้ เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆแล้ว เ มื่อถึงที่สุดลูกๆจะ มีความสามารถ และวิ ธีการแก้ไขปัญหาได้เอง ในที่สุด เหมือนกับสัญช าตญาณ ในการเอาตัวรอ ดนั่นเอง

ที่มา b i t c o r e t e c h, sabaidmai  sabuyjaijung

Related posts