เมื่อคุณได้เห็ นข้ อ ค ว า มนี้ิ แ ส ด ง ว่า ศีลเราเสมอกัน

เมื่อคุณได้เห็ นข้ อ ค ว า มนี้ิ แ ส ด ง ว่า ศีลเราเสมอกัน

ศีลเสมอกัน ข้อนี้หมายถึงการมีความ ปร ะพฤติ ม า ร ย าท และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมสอดคล้องกัน รู้จักให้เกียรติกันและกัน ไม่ต้องยกตนข่มคู่ตัวเอง หรือไม่ประพฤติปฏิบัติต่างกันจนเกินไปแล้วทำให้ชีวิตคู่เป็นทุ กข์ ไม่ราบรื่น

เช่น ฝ่ายหนึ่งขี้เห ล้ า เม าย า ชอบเล่นการ พ นั น แต่อีกฝ่ายหนึ่งคอยห้ ามปร าม ไม่ชอบการดื่มเหล่าและสิ่งผิดก ฎหม าย เช่นนี้ชีวิตคู่ก็ไม่มีความสุข ความป ร ะพฤติไม่ตรงกัน ขั ดแ ย้ งกัน อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เรียกว่าศีลไม่เสมอกัน

ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้แสดงว่า ศีลเราเสมอกัน เรื่องบุญเรื่องก ร ร มนั้นมีอยู่จริงคำว่า ศีลต้องเสมอ จึงจะได้พบนั้นเป็นเรื่องจริง

บุญมีแต่ก ร ร มบัง สำหรับคนที่ยังไม่ถึงเวลาของเขา ต่อให้เคี่ยวเข็ญเท่าไรเขาก็จะไม่มีวันสนใจ ในความดีของเราเพราะเขาถูก ก ร ร มบัง

บุญไม่ถึง ต่อให้ยื่นความช่วยเหลือไป อย่างไรก็ไม่ได้ผลเอาหนังสือดีๆไปวาง เขาก็ไม่อ่ าน อ อ กเงินให้ไปเข้าสัมมนา

เขาก็ฟังไปหลับไป แคล้ว คล าดกับทางอ อ กของชีวิตอยู่ร่ำไปเผชิญก ร ร ม ทุกคนต้องพบเจอช่วงหลุมดำของชีวิต ต้องเผชิญก ร ร มไขว่คว้าหาทางออ กยังก็ไม่เจอ หรือต่อให้มีทางอ อ กคุณก็มองไม่เห็น

เพราะบุญไม่ถึง บุญถึง ในวันที่ทุกอย่างดูสิ้นหวังอยู่ดีๆทางร อ ด ก็มาพร้อมกันหมดเจอหนังสือดีๆเจอคนดีๆ

และเจอโอ กาสดีๆทั้งนี้เป็นเพราะ บุญถึงนั่นเอง ทำอย่างไรให้บุญถึง แท้จริงแล้วคำว่าบุญ ตี ความว่ามันคือ พลังงานด้านบ ว ก

ถ้าเราทำให้จิตใจเราอยู่ในพลังบ วก บุญที่ว่าก็จะค่อยๆสะสมจนบุญถึง ทำไปเถอะสั่งสมบุญไปเรื่ อ ยๆ

ทำโดยไม่หวังผล ร่วมกิจก ร ร มการกุศลให้อ ภั ยไม่คิดยึ ดติ ด มีทรัพย์ถึงให้ ท าน มีความรู้พึงให้วิทย าทาน มีแรงมีกำลังก็ช่วยสังคม

ไม่มีแ ร งก็ขอเพียงรอยยิ้ม ให้กันก็พอ ที่คุณบังเอิญผ่านมาอ่ านบทคว ามนี้ นั่นเป็นเพราะเราศีลเสมอกันและ บทความนี้มีป ร ะสงค์เดียวคือ

อย ากให้หมั่นสร้างบุญ ท้ายสุด อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีจงปล่อยมันไป อะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้จงรัก ษ าสิ่งนั้นให้ดี เราขอขอบคุณที่มาจากใต้ร่ม ธ ร ร ม

ขอบคุณที่มา praewwedding postsread